Referat fra årsmøte

Postet av Utleira IL den 19. Mai 2015

Årsmøtet i Utleira Idrettslag ble avholdt 19. mars i personalrommet på Utleira skole.

Referatet er lagt ut i filarkivet som PDF og Word-dokument:

Utleira IL

HOVEDSTYRET

Dato:

19.03.2015

Møtetype:

ÅRSMØTE

Møtenr.:

03-2015

Møtested:

Utleira skole

Ref.:

Anders Hammervold
Sak nr.

Tekst

Frist/Ansvar

ÅPNING

Åpning v/Kurt Aasly1

GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE

Antall godkjente stemmeberettigede: 22 stk

23 tilstede på møtet (daglig leder som ikke har stemmerett)

Enstemmig vedtatt2

GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN OG INNKALLING

Innkalling, dagsorden og forretningsorden.

Sak 9 behandles før sak 5.

Enstemmig vedtatt3

VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR OG TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLENRolle

Styrets innstilling:

Dirigent

Roar Østgaard

Referent

Anders Hammervold

Til å underskrive protokollen:

Styrets innstilling:

Toril Dahl Hjelseth

Jan-Ketil GullvågAlle enstemmig valgt4

Årsmelding 2014, fra hovedstyret og avdelingene.

Årsmeldingene ble gjennomgått av daglig leder og avdelingslederne for hver sin avdeling.

Kort status fra hovedlaget og hver avdeling, etterfulgt av en kort økonomisk status.Korrigeringer:

Landslagsrepresentasjon av idrettslagets medlemmer tas inn i hovedlagets beretning.

Landslagresrepresentasjon av håndball sine medlemmer tas inn avdelingens beretning.

Krets og regionslagsdeltagelse tas inn i avdelingens beretning for fotball.Alle enstemmig vedtatt5

REGNSKAP 2014

Daglig leder gikk gjennom årsregnskap med balanse for UILDet ble redegjort for egenkapitalsituasjon vedrørende hall for kommende år.Lagsregnskapene er en del av Utleira ILs økonomi, men de er ikke en del av hovedregnskapet. Revisor har revidert lagsregnskapene, selv om disse kun er satt opp som en note (Note 7).Revisjonsberetning:

Revisjonsberetning ble ikke sendt ut som en del av saksgrunnlaget, men er mottatt før årsmøtet, og presentert for årsmøtet.

Revisjonsberetningen er plettfri, og godkjent av revisor uten bemerkninger.

Kontrollkomiteens beretning:

Kontrollkomiteen ser meget positivt på arbeidet som er gjort for idrettslagets økonomi, og anbefaler godkjenning av årets regnskap.Kommentar til regnskapsfremlegging:

Oversendes kommunen og presenteres på nettsidene, for å vise at idrettslaget har kontroll.Alle enstemmig vedtatt9

ORGANISASJONSPLAN

Styreleder gikk gjennom framlagte organisasjonsplan

Kommentarer til organisasjonsplan:

Avdelingsledere sitter i et nytt sportsstyre og skal fortsatt velges av årsmøtet. Leder av sportsstyret er uavhengig avdelingene og utpekes av avdelingslederne i fellesskap.

Hovedlaget vil i hovedsak arbeide med administrative saker som tidligere, og ha hovedansvar for økonomi og strategi. Sportsstyret etableres for å få samlet de sportslige avdelingene slik at det blir et bedre samarbeid mellom avdelingene. Sportsstyret består av sportslige og administrative ledere fra særidrettene. De ledes av et styremedlem i hovedstyret med ansvar for sport. Sportsstyret klargjør saker for behandling i hovedstyret. Totalen av dette er et større sportslig fokus. Det er felles idrett og aktivitet som gir oss felles identitet og klubbfølelse. Drift og marked organiseres under hovedlaget, mens de sportslige avdelingene drives som tidligere uten driftsoppgaver. Sportslige avdelinger belønnes av hovedlaget ved salg av spons eller utførelse av driftsoppgaver utover det som er vanlig for store leietakere.

Avdelingsledere velges på årsmøtet i tråd med vedtekene pkt 15 - 1 - 11- c! Dette avsnittet i vedtektene henviser til valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.

Leder av sportsstyret skal være uavhengig avdelingene og valgkomiteens innstilling gjøres i samråd med avdelingslederne.

Enstemmig vedtatt

6

INNKOMNE FORSLAG

Forslag 1: Vedtektsending §15-1. pkt 11 b) Årsmøte skal foreta følgende valg (styremedlemmer)

Forslag til vedtak: Antallet valgte styremedlemmer til hovedstyret reduseres fra 7+1 til 3+1.

Bakgrunn: De fleste saker behandlet i Hovedstyret er av administrativ karakter. Det er derfor et ønske om at de sportslige lederne bruker mer tid på å utvikle det sportslige produktet som er vårt primærprodukt, i stedet for å jobbe med administrasjon av hovedlaget. På denne måten skiller man sport og administrasjon, og utnytter hverandres egenskaper bedre enn om de jobber med de samme sakene.

Forslaget kommer fra Hovedstyret.

Følgende presiseringer tilføyes:

Hovedstyre består av 3 styremedlemmer foruten styrets leder og nestleder, tilsammen 5 personer. Av disse 3 er 1 fra sportsstyret, samt 2 uavhengig valgte medlemmer, valgt på årsmøte.

Avedlingsledere skal fortsatt velges, dette skjer under §15 – (1) – 11 – c) ”øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.”Forslag 2: Medlemskap i bandyforbundet

Forslag til vedtak: Utleira IL søker medlemskap i Bandyforbundet med oppstart fra våren 2015. Oppstart av en innebandyavdeling kan skje etter at de har et fulltallig avdelingsstyre, budsjett og aktivitetsplan som er godkjent i hovedstyret eller av årsmøtet.

Bakgrunn: Medlemskap i Bandyforbundet koster kr 500 pr år. Medlemskap gjør at vi kan søke treningstid i hall for innebandy i 2015/2016, samt at vi kan få meget gode innkjøpsavtaler gjennom forbundet ved kjøp av innebandyutstyr og vant. En lisens vil også gi våre unge medlemmer muligheten til å delta i miniturneringer.

Forslaget kommer fra daglig leder, Pål B. WahlForslag 3: Redusert treningsavgift for deltakere innen flere idretter i Utleira

Forslag til vedtak:

Opprinnelig vedtak ble forkastet.Nytt forslag til vedtak:

Forslaget fra Ole Mo oversendes hovedstyret for videre behandling.Forslag fra Ole Mo

Reduksjon i treningsavgift til de som deltar i flere idretter skal gjennomføres fra 2016. Idrettslaget må ta hensyn til dette i budsjettet for 2016, samt fremskaffe teknisk løsning og rammebetingelser for ordningen i løpet av 2015.

Bakgrunn: Flere av våre aktive medlemmer er aktive i flere av våre idretter. Idrettlaget ønsker å legge til rette for at flere deltar i flere idretter så lenge utøverne selv ønsker. Økonomisk er dette en belastning for enkelte.

Forslaget er foreslått av Ole Christian MoEnstemmig vedtatt

Enstemmig vedtatt

Enstemmig vedtatt

7

FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTIGENT FOR 2015

Styrets forslag:

Medlemskontingent er uforandret i 2016.

Dette betyr at medlemskontingenten er kr 400,- pr medlem, og maksimalpris pr. familie er kr 700,- Støttemedlemskap kr 250,- (Man er ikke fullverdig medlem i idrettslaget ved støttemedlemskap).Enstemmig vedtatt8

BUDSJETT 2015

Daglig leder gikk gjennom budsjetteneKorrigering til budsjett:

Budsjett endres til å inkludere markering av åpning av hall

Enstemmig vedtatt

10

TILSETTE REVISOR FOR 2015

Styrets innstilling er å fortsette med BDO.

Enstemmig vedtatt

11

VALGValgkomiteens innstilling til hovedstyret
Leder – Per Hangerhagen velges for 1 år.
Nestleder - Atle Tvinnereim velges for 2 år.
Styremedlem – Vibeke Remseth velges for 2 år for sportsstyret.
Styremedlem- Anders Hammervold velges for 2 år.
Styremedlem- Tove Muri velges for 2 år.
Varamedlem - Kurt Aasly

Valgkomiteens innstilling til ledere i sportslige avdelinger
Fotball – Stian Eggen velges som konstituert leder inntil ny leder er valgt.

Hovedstyret pålegges å følge opp at det velges leder for fotballavdeling innen utgangen av Mai 2015.


Håndball – Per Kristian Norddal
Ski/Friidrett – Ørjan Knutzen
Basis – Christina Melting

Styrets innstilling til valgkomite:
Fotball –

Hovedstyret pålegges å følge opp at det velges leder for valgkomite for fotballavdeling innen utgangen av Mai 2015.


Håndball – Tora Aune
Ski/Friidrett - Catrine Tangvik
Basis - Håkon Ebbesen

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomite
Leder – Per Joar Jensen
Medlem – Anita Olderø
Vara – Toril Dahl Hjelseth
Vara – Lisa Strand

Valgt ved akklamasjon

AVSLUTNING

Daglig leder takket av avtroppende styremedlemmer og takket for oppmøtet.
0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline