Idrettspolitikk


Innspill til Idrettsmeldingen
Vedtekter i UIL

Idrettspolitisk ansvar og myndighet i Utleira IL

Utleira IL er et stort idrettslag i Nasjonal sammenheng, som hvert år får en viktigere posisjon i idrettspolitikken. Idrettslaget bør ha et dokument som beskriver idrettspolitisk ansvar og myndighet slik at vi lettere kan uttale oss om ulike idrettspolitiske saker gjennom å ha samarbeidet for å danne grunnlag for idrettslagets politiske ståsted.  

Hovedlagets ansvar
 Hovedlaget er økonomisk og juridisk ansvarlig for alt som skjer i idrettslaget, dette gjelder også innenfor idrettspolitikk. Det er derfor naturlig at hovedlaget utformer politikk i forbindelse med sin strategiplan og at politikken frontes i fora som ikke kan knyttes til en spesiell idrett, men generelle fora hvor det er naturlig å fronte de aktuelle sakene. Strategien skal utformes sammen med avdelingene, og det er derfor viktig å finne en felles politisk plattform for idrettslaget.

Det er i utgangspunktet årsmøtet som bestemmer hvem som skal representere Utleira IL i ulike fora, men det er vanlig praksis at det er hovedstyret som ¨får mandat til å godkjenne kandidater underveis i året. Hovedlaget må derfor vite om og godkjenne all representasjon i idrettspolitiske fora. Det skal fortsatt være slik at det er sportslige avdelinger som utnevner og sender personer til politiske fora i egen idrett, så lenge årsmøtet sier noe annet. 

Sportslig avdelings ansvar

En sportslig avdeling har rett og plikt til å være politisk aktiv innenfor sitt særforbund. Avdelingen rapporterer til hovedstyret og administrasjonen om: 

  • Invitasjoner til politiske møteplasser uansett idrett. 
  • Frister for å melde inn saker til ulike fora.
  • Forslag til saker
  • Politiske standpunkter som man ønsker å fronte utenfor egen idrett, i andre politiske og idrettspolitiske fora. 

Samspill mellom hovedlaget og sportslig avdeling

I denne fasen vil det være naturlig at man samarbeider på best mulig måte for å fronte politikk som er den beste for avdelingen på kort og lang sikt, uten at dette er negativt for resten av idrettslaget. Hovedlaget kan stille tilgjengelige ressurser til rådighet for avdelingen om ønskelig, for å forberede saker som man ønsker å ta opp i et bestemt fora.  

Politiske møteplasser i idrettslaget
 Sportsstyret er et godt møtepunkt for å ta opp idrettspolitiske saker som man ønsker å jobbe videre med i et avdelingsstyre, eller en sak som man ønsker at hovedstyret jobber videre med. Ellers anbefales det at man innkaller til særmøte mellom en avdeling og hovedstyret.