Alkohol og idrett


Av-og-til
Våre verdier - Den lille oransje
Utvikle sterke barnefellesskap

Det er ikke alltid tryggest på hjemmebane

Nesten 1 av 10 barn kommer fra hjem hvor minst en av foreldrene sliter med alkohol. Man vet sjeldent hvem disse barna er.  Derfor er det ekstra viktig at idretten er et trygt sted å være. For mange er idretten fristedet, pusterommet, der er det trygt og der blir en sett. Av-og-til samarbeider med Norges Idrettsforbund og ti andre særforbund. Sammen jobber vi for å informere klubber, trenere, ledere, foreldre og utøvere at alkohol og idrett ikke hører sammen. Vi oppfordrer klubber til å snakke om alkohol og til å lage egen alkoholpolicy. Utleira IL er medlem av organisasjonen AV-OG-TIL.

Retningslinjer for alkohol i Utleira Il

Utleira Il og medlemmene i idrettslaget skal ha tydelige holdninger til alkohol. Utleira Il er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi klubben skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av alkohol.

Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i klubben. Ansvarspersoner i klubben er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, også når det gjelder alkohol. Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte. Vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss.

Alle ansatte, trenere, medlemmer, foreldre og representanter for klubben skal følge klubbens retningslinjer for alkohol:

 1.    Ingen, verken ansatt, tillitsvalgt, representant, medlem, engasjert leder, foreldre eller trener skal komme påvirket til trening, konkurranse, seminar. Her er det nulltoleranse.

2.    Ansvarlige for reise i regi klubben skal ikke innta alkohol. Dette gjelder alle, også foreldre som har et ansvar for deltakerne som er med. I forkant av cuper, treningsleir o.l skal retningslinjene for bruk av alkohol gjennomgås. Det skal tas opp med de involverte hva som er akseptabelt og ikke hos oss. Det skal opplyses om gjeldende sanksjoner.  UIL anbefaler at lagene benytter verktøy for å få en diskusjon utarbeidet av «av-og-til».

3.    Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol i samvær med barn og unge.

4.    Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det     derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter.

Sanksjon ved brudd:
Person som bryter reglementet bortvises øyeblikkelig fra arrangementet. Hjemreise må gjennomføres snarest. Alle brudd skal rapporteres til, og behandles av hovedstyret. Hovedlaget bestemmer hvilken straff personen får i følge våre vedtekter, lover, regler og verdier. Kriminelle handlinger skal politianmeldes, selv om saken behandles videre av hovedstyret. 

Ikke-medlemmer kan ikke straffes etter idrettens lover og regelverk.

Retningslinjene innebærer ingen forbud for styret, tillitsvalgte, trenere, dommere, ansatte eller representanter over 18 år mot å drikke alkohol utenfor idretten. I sin rolle eller ved representasjon er man dog en representant for klubben, og skal opptre deretter.

Utleira Il sine retningslinjer er i hht retningslinjer utarbeidet av Norges Idrettsforbund. Idrettslaget er medlem av «av-og-til».


Barneidretten skal være trygg for alle

En oppmerksom voksen kan bety alt