Våre holdninger og policy


Fair play
Ren idrett
Rent senter
Av-og-til
Politiattest
Våre verdier-Den lille oransje

Fair play

Fair play er alt vi er og alt vi står for, og er til for å beskytte idrettens verdier, bidra til å holde sport ren for juks og dårlig påvirkning. Fair play sikrer at miljøet i- og rundt aktiviteten er preget av trygghet og respekt, slik at alle i og rundt idrettsmiljøet kan føle at deltakelse i idretten gir dem noe tilbake. Fair play handler respekt på og utenfor banen, og det å skape trivsel og trygghet. Ved å utøve Fair play motarbeider vi negativ ordbruk, juks eller forsøk på juks, hets, mobbing og ekskludering.


Ren idrett- Antidoping 

Ren idrett er basert på samme prinsippene som Rent senter. Rent IL er et forebyggende program som retter seg mot de 11 500 idrettslagene i Norge. Programmet skal få trenere, ledere og utøvere til å diskutere utfordringer og risiko for doping i eget lag, og til syvende og sist bli enige om en handlingsplan med konkrete tiltak.

Alle avdelinger skal sertifisere seg. Dette gjøres via skjema lenke: https://www.antidoping.no/forebygging/rent-idrettslag


Rent senter- Antidoping 

Rent senter er et forebyggende antidopingprogram som fokuserer på kompetanseheving, informasjon og på potensielle dopingkontroller. Stiftelsen Antidoping Norge jobber for ren trening og like muligheter gjennom informasjon og forebyggende arbeid.

Treningsstudioet i Utleira idrettshall er sertifisert som Rent senter, og har null toleranse for doping. Ved mistanke om bruk av doping kan vi kreve dopingprøver. Om dopingtesten er positiv, blir medlemmet ekskludert fra alle aktiviteter i idrettslaget og medlemskapet blir opphevet. Det samme gjelder om man motsier seg en dopingtest.


AV-OG-TIL

En trygg idrett. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18. år), skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledelse og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne aldersgruppen.

AV-OG-TIL jobber for at det skal være trygt og godt for barn og unge å drive med idrett. Idretten er en av samfunnets største og viktigste sosialiseringsarenaer. Mange barn og ungdommer tilbringer store deler av fritiden i klubber og idrettslag i nærmiljøet. Idrettsklubber har stor tillit både blant foresatte og befolkningen generelt, og i dette ligger en forventning om at idretten er delaktig i holdningsskapende og rusforebyggende arbeid.


Politiattest

Idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest). Dette gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse fra å påta seg slike oppdrag.  

I Utleira IL forplikter avdelingen seg til å informere alle trenere, lagledere og styremedlemmer om at de må ha gyldig politiattest, og hvordan de skaffer seg dette. Videre skal avdelingen levere en liste over alle personer med verv i avdelingen (gjerne med type verv og lag/avdeling) minimum to ganger pr. år til ansvarlig for politiattester i klubben. Ansvarlig for politiattester (daglig leder) vil da kontrollere om alle som skal ha politiattester har dette.

Alle med verv i Utleira IL, alle lagledere, trenere og ansatte skal levere politiattest, uavhengig hvilken aldersgruppe de utfører oppgavene for. I tillegg er det ønsket at foreldre/ foresatte som skal være reiseleder eller medansvarlig på eks. cup med overnatting skal levere politiattest.