Invitasjon til årsmøte i Utleira Idrettslag 29. mars

Postet av Utleira IL den 28. Feb 2023

Årsmøte i Utleira Idrettslag arrangeres i dansesalen, Utleirahallen 29. mars kl 19.00

Agenda for årsmøtet.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets- og revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem.
b) Kontrollutvalg med en leder, ett medlem og to varamedlemmer.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, tre medlemmer og ett varamedlem. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra hovedstyret.
e) Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Frist for innmelding av saker er 12. mars. Sakene sendes til leder@utleira.no
Saken bør inneholde overskrift, forslag til vedtak, argumentasjon og navn og kontaktinfo til forslagsstiller.Dersom det er saker som bør vurderes til årsmøtet kan disse sendes til leder@utleira.no

Saksdokumenter legges ut senest 15. mars i link under.
https://www.utleira.no/storage/files?uid=1100128935&pfi=72693

Loggførte vedlegg publisert etter 15. mars:
29. Mars: Budsjetter for alle avdelinger lagt ut i felles ark (Nytt dokument)
29. Mars: Årsregnskapet er signert
29. Mars: Oppdateringer i årsmøtepapirer. Sak 10.3 er trukket, og noen flere har kommet til på valg.
29. Mars: Egenerkløringfra daglig leder er lagt ut (Nytt dokument)
28. Mars: Årsmelding . Kun endring i antall møter og saker.
24. Mars: Nytt årsregnskap med noter. Kun endring i note 4.
24. Mars: Nytt årsmøtepapirer-dokument. Kun endringvalg nestleder i Hovedlaget
24. Mars: Kontrollutvalgets beretning (Nytt dokument)
20. Mars: Utkast revisjonsberetning lagt ut under 9. Regnskap (Nytt dokuemt)

Viktige datoer i forbindelse med årsmøtet
Styremøte i hovedlaget                                  -           Onsdag 1. mars 2023
Åpent styremøte i allidrett                             -           Onsdag 1. mars 2023
Åpent styremøte i basketball                          -           Mandag 6. mars 2023
Åpent styremøte i ski/Friidrett                      -           Mandag 6. mars 2023
Åpent styremøte i innebandy                        -           Tirsdag 7. mars 2023
Åpent styremøte i fotball                               -           Onsdag 8. mars 2023
Åpent styremøte i håndball                           -           Torsdag 9. mars 2023
Siste frist for å levere forslag og saker          -           Søndag 12. mars 2023
Styremøte i Hovedlaget                                 -           Tirsdag 14. mars 2023
Frist for saksdokumenter                               -           Onsdag 15. mars 2023
Årsmøte Utleira IL                                        -           Onsdag 29. mars 2023


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.