Invitasjon til åpent styremøte i fotballavdelingen torsdag 3. mars kl 20.00

Postet av Utleira IL den 28. Feb 2022

Åpent styremøte i Utleira IL Fotball

Klubbhuset i Utleirahallen

Torsdag 3/3 kl 20:00.

Vi trenger årsberetning fra lagene returnert senest TIRSDAG 1/3. ( til: odlandse@online.no) Samme frist og e-post for innmelding av saker til møtet. 

Agenda for møtet

- Avdelingens regnskap
-Avdelingens budsjett
-Avdelingens årsberetning
- Forslag til treningsavgift
- Forslag til årsplan
- Status fra valgkomiteen

Her står det litt mer om gruppers avsvar i Utleira IL

§ 23 Grupper 

(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13. (2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.
c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet. 

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.