Takk for et bra årsmøte. Her er referatet

Postet av Utleira IL den 26. Feb 2021

Årets årsmøte i Utleira Idrettslag Ble avholdt 25 mars kl. 19.00,  digitalt på teams med assistanse fra Norges Idrettsforbund.

Referat
https://www.utleira.no/storage/Preview?id=b077f50a-f4bd-4471-a3e8-221cfe6ea916

Påmelding
https://www.utleira.no/p/59865/pamelding-til-arsmotet-25.-mars-kl-19.00-pa-teams

Agenda for årsmøtet.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets- og revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem.
b) Kontrollutvalg med en leder, ett medlem og to varamedlemmer.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, tre medlemmer og ett varamedlem. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra hovedstyret.
e) Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Frist for innmelding av saker og forslag er 9. mars.  Sendes til leder@utleira.no

Sakspapirer til årsmøtet blir lagt ut på denne linken innen 18. mars. 
https://www.utleira.no/storage/files?uid=1100128935&pfi=53610

Status for møtepapirer. Alt er lagt ut foruten disse dokumentene
Budsjettet for ski/friidrett

Annet

Innstillingen fra valgkomiteen er oppdatert med tre nye navn i Håndballstyret og varamedlem i hovedstyret. 

Årsmelding og årsregnskap er nå signert. Det samme er revisjonsberetningen.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.