Funksjonsbeskrivelse Håndballstyre

Postet av Utleira IL - Håndball den 28. Feb 2016

Leder

Ansvarlig for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL.

 • Være administrativ leder for håndballaktiviteten i klubben
 • Sørge for at de nødvendige tiltak blir satt i verk for å nå håndballgruppa sine mål
 • Lede styremøter, representere håndballgruppa i klubbstyret og årsmøte
 • Sikre godt samarbeidsklima i håndballstyret og virksomheten for øvrig
 • Ta initiativ til at det blir rekruttert nye medlemmer i styret
 • Sikre en effektiv arbeidsdeling og organisering av håndballgruppa
 • Sørge for at håndballgruppas egne rutiner og regler blir etterlevd og forbedret
 • Være håndballens talsmann utad ved behov
 • Ta ansvar for avtaler, signere alle kontrakter innen håndballen i klubben
 • Sørge for at de nødvendige søknader om økonomisk støtte blir fulgt opp
 • Sikre at håndballgruppa leverer årsmelding som bestemt i klubbens regler

Leder velges i årsmøte for avdelingen.


Nestleder

Stedfortreder til Leder. Ansvarlig for å håndtere informasjon i NHF sine systemer

 • Beredskap for å kunne tre inn i styreleders sted ved behov
 • Ansvarlig for oppmelding av lag til seriespill og cup i regi av NHF
 • Vedlikeholde lagsinformasjon for oppmeldte lag i NHF sine systemer.
 • Følge opp lisenser for spillere, spilleroverganger, utlån etc.


Arrangementsansvarlig

Ansvarlig for å koordinere arrangement i regi av håndballavdelingen

 • Ansvarlig for kommunikasjon ut til arrangementsansvarlige på lagene
 • Fordele oppgaver til de enkelte lagene i forbindelse med kampdager
 • Koordinere arbeid i grupper nedsatt av håndballstyre i forbindelse med andre arrangementer


Økonomiansvarlig

Ansvarlig for å følge opp økonomien i avdelingen

 • Følge opp alle inn og utbetalinger
 • Kontrollere alle regninger til håndballavdelingen
 • Ansvarlig for fakturering av treningsavgift
 • Samle alle bilag som angår håndballen, godkjenne dem ihht. gjeldende budsjett og sørge for at de utbetales i rett tid
 • Sikre at håndballgruppa blir oppdatert med oversikt over egen økonomi med jevne mellomrom
 • Sørge for at håndballgruppa har et realistisk budsjett å styre etter
 • Følge opp lagledere på lagene mht. lagskasser


Informasjonsansvarlig

Ansvarlig for informasjonsflyt i styret og fra styret til foreldregruppa

 • Ajourføre lister over personer med verv
 • Sørge for at det blir etablert komplette spillerlister at disse vedlikeholdes etter behov, følge opp at lagene leverer oppdaterte lister
 • Sende ut informasjon til spillere og foreldre via foreldrekontaktene i lagene
 • Ansvarlig for informasjon på web-sidene til håndballavdelingen
 • Føre referat fra styremøter


Materialforvalter

Sørge for god materiallogistikk og tilhørende økonomi i håndballgruppa

 • Ta vare på og holde oversikt over alt utstyr og materiell som håndballgruppa eier (forbruksvarer, lagsutstyr, premier og annet materiell)
 • Sikre at lagene får tilbud om etterfylling av materiell jevnlig
 • Sørge for god oppfølging av avtaler med leverandører
 • Sørge for at våre forpliktelser i inngåtte kontrakter om leveranser av materiell og utstyr overholdes og følges opp


Sportslig leder

Håndballfaglig leder for aktiviteten i avdelingen

 • Ansvarlig for å følge opp Sportslig plan
 • Ansvar for rekruttering og utvikling av klubbens trenere i aldersbestemte klasser fra 13 år og oppover
 • Følge opp trenere for aldersbestemte lag


Sportslig ansvarlig Yngre

Ansvarlig for å følge opp aktiviteten på de yngre lagene

 • Ansvar for rekruttering og utvikling av klubbens trenere for lag i alderen 7-12 år
 • Avholde interne samlinger for minitrenere


Åpen trening-koordinator

Ansvarlig for Åpen trening i håndballavdelingen

 • Ansvar for å legge plan for Åpne treninger
 • Ansvarlig for å legge rulleringsplan for trenere som skal bidra på åpen trening

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.