Invitasjon til åpent styremøte i fotballavdelingen torsdag 3. mars kl 20.00

Postet av Utleira IL den 28. Feb 2022

Åpent styremøte i Utleira IL Fotball

Klubbhuset i Utleirahallen

Torsdag 3/3 kl 20:00.

Vi trenger årsberetning fra lagene returnert senest TIRSDAG 1/3. ( til: odlandse@online.no) Samme frist og e-post for innmelding av saker til møtet. 

Agenda for møtet

- Avdelingens regnskap
-Avdelingens budsjett
-Avdelingens årsberetning
- Forslag til treningsavgift
- Forslag til årsplan
- Status fra valgkomiteen

Her står det litt mer om gruppers avsvar i Utleira IL

§ 23 Grupper 

(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13. (2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.
c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet. 

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret. Invitasjon til årsmøte i Utleira IL 30. mars kl 19.00

Postet av Utleira IL den 28. Feb 2022

Årsmøte i Utleira IL
Onsdag 30. mars kl 19.00
Klubbhuset i Utleirahallen

Agenda for årsmøtet.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets- og revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem.
b) Kontrollutvalg med en leder, ett medlem og to varamedlemmer.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, tre medlemmer og ett varamedlem. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra hovedstyret.
e) Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Frist for innmelding av saker var 8. mars. Dersom det er saker som bør vurderes til årsmøtet kan disse sendes til leder@utleira.no

Sakspapirer til årsmøtet (frist 16. mars)

https://www.utleira.no/storage/files?uid=1100128935&pfi=65941

Endringslogg for dokumenter endret etter 16. mars
30. mars: Oppdatert valg (årsmøtepapirene) med en styremedlem i hovedlaget og vara i kontrollutvalget
28. mars: Kontrollutvalgets beretning lagt ut for første gang
28. mars: Oppdatert valg (årsmøtepapirene) med en ekstra styremedlem i basket
28. mars: Oppdaterte noter til årsregnskapet
28. mars: Nytt følgeskriv fra regnskap om årsregnskapet
25. mars: Oppdatert budsjett behandlet av Hovedstyret.
25. mars: Liten korrigering av Årsmeldingen for Hovedlaget under økonomisk status.
25. mars: Liten korrigering i Revisjonsberetning
 
Berg og dalbane for 2.divisjon i helgen

Postet av Utleira IL den 28. Feb 2022

Det ble en meget varierende helg på botrtebane. Lørdag mot Gjøvik stemte lite . Lite trøkk i forsvarspillet som igjen gjør at det blir mindre muligheter i ankomstspillet.  31 baklengs mål er uvant kost for vårt 2.Divisjonslag. Godt å se at Selma Idriz er med igjen etter en lengre skadeperiode. 

https://www.handball.no/system/kamper/kamp/?matchid=7377977

Søndag ventet tabellnabo Elverum som i Utleirahallen hadde med ekstrem god karma da Utleira overhodet ikke fikk uttelling på sine sjanser. Denne kampen puttet lagget 26 mål fremover som sikret en enkel seier mot et Elverum lag som har hatt marginer så langt i sesongen. 

https://www.handball.no/system/kamper/kamp/?matchid=7377976

Nå er det tre lag som ligger helt jevnt med i toppen. Det blir en kamp om hvert eneste poeng utover våren for å se hvem som stikker av med avdelingseier i gruppe 4. 

https://www.handball.no/system/kamper/turnering/?turnid=402539

20.Mars kl. 12 30 skal vi fylle hallen med Utleira supportere da Storhamar kommer på besøk. Dette blir en meget spennede kamp. Der spillere og trenere trenger full tribune i ryggen.
Utleira ble klubben for Ingvild Følstad

Postet av Utleira IL den 27. Feb 2022

Jeg kom til Utleira sommeren 2016 og har ikke sett meg tilbake siden. Det er en klubb som tar vare på sine og hvor de som ønsker å bli bedre og å bidra, er hjertelig velkommen. Jeg følte meg hjemme fra dag en, og får stadig tilbakemeldinger om at nye spillere opplever det samme. Til tross for mange avskjeder og nye tilskudd, opprettholder vi ei gruppe med samhold og like verdier. Det vi alle har hatt til felles er at vi er i gruppe som vil. 

 

Målsetningen ble etter hvert å prøve på opprykk til 1. divisjon. Dette har vært et langsiktig mål i lengre tid, og vi har vært farlig nære. Det har vært tunge nedturer og mange givende oppturer i jakten på målet. I prosessen har vi lært, som spillere, trenere og som klubb. Vi har fått erfare hva som må til av treningsopplegg, spillerstall, støtteapparat og økonomi.

Klubben viser at de støtter oss i jakten på målet. Yngre spillere deltar på den nyopprettede Tigerskolen, hvor seniorspillere bidrar som instruktører sammen med dyktige trenere, som sammen sørger for tett oppfølging av de yngre i Utleira. Her utvikles spillere som skal puste oss i nakken, og som på lengre sikt skal være med å bidra til et Utleira på toppnivå i Trondheim. Vi har også ei sterk rekruttgruppe i aldersbestemt og 3. divisjon, som fighter helt i toppen. Alt dette er avgjørende for å kunne ta steget opp, på en bærekraftig måte. 


Når vi nå står klare for andre halvdel av årets sesong, er det med en solid stall og trenerteam, et stort støtteappart og med klubben i ryggen. Som resultat sitter vi på tabelltopp og har gode forutsetninger for en rå sesongavslutning. Her har vi stått før, men ikke med det grunnlaget og erfaringen vi sitter med i dag. Det har skjedd mye siden sommeren 2016, og jeg tror det har skjedd mye riktig. Så får tiden vise hvor vi står når poengene skal telles opp i mai. 

Ingvild Følstad er en kaptein som ser sin medspillere og er tilstede. I helga er Ingvild og resten av laget på tur med kamper mot Gjøvik og Elverum. Lørdag gikk det ikke helt veien, men nye sjanser i dag mot Elverum kl.14 00.  Vi takker ingvild for intervju og ønsker henne og laget lykke til resten av sesongen. 
Åpent styremøte for Utleira Håndball

Postet av Utleira IL den 25. Feb 2022


Styret innkaller herved til åpent styremøte (årsmøte for 2021) i Utleira Håndball. 

Årsmøtet avholdes søndag 27. februar kl. 18:00 i Dansesalen Utleirahallen

Saker som et medlem ønsker behandlet i åpent styremøte, må sendes styret senest 20. februar til haandball@utleira.no

Saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene uken før årsmøtet nederst på denne siden.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før møtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på møtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Utleira IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Utleira IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Ansatte med lønn over 80.000,- har ikke stemmerett.

Vi ber alle lag om å sende inn årsrapport for sitt eget lag snarest og senest innen 20. februar. Link til skjema finner her. Her eksempel på utfylling fra i fjor.

Velkommen til åpent styremøte i Utleira Håndball!

Med vennlig hilsen

Styret i Utleira Håndball

 

Saksliste for Åpent styremøte for Utleira Håndball

  • Valg av møteleder og referent
  • Årsberetning - fra avdelingen og alle lagene
  • Regnskap 2021
  • Budsjett 2022
  • Fastsette treningsavgift (høst 2022/vår 2023)
  • Innmeldte saker
  • Valg av representanter til håndballstyret


Tigerskolen samler klubben

Postet av Utleira IL den 24. Feb 2022

Da har håndball hatt tre dager med meget høy aktivitet for spillere i alderen 9 - 16 år .  oppstart kl. 09 00 og klampen i bånn frem til kl. 16 30. Spillere har på tvers av lag trent sammen i grupper på 30 spillere. Det å trene sammen på tvers av alder og lag tilhørighet gir gode muligheter for å bygge på gode relasjoner mellom spillere i alle aldre. Det at våre naboklubber også er med styrker samholdet i nærmiljø. 

Det å trene ute på vinteren er  med bygger selvtillit og man blir litt tøffere i hodet. Anbefales til alle lag i alle aldre. 

Innholdet har vært variert med mye basis håndball , fysisk trening både ute og inne. Det har blitt spilt kamper og det har blitt terpet på detaljer. Der de minste har hatt mye kast , mottak, finter og små spill varianter. Hadde ungdommen mer fokus på det å jobbe i pådrags situasjoner, spill på små flater, tøff fysisk trening både inne og ute samt spilt masse håndball både i småspill varianter og med veldig utgruppert forsvar i helbanespillet. konkurranse elementet har vært med i alle gruppene. Det blir ofte god stemning i spillsekvenser. 

Tabata økt med kravstore trenere som ønsket intensitet og spillere som ga alt. 

Spillere styrte alt rundt sitt lag under kamper. De fikk en omgang med  3 -3 forsvar og en valgfri . 

Vi har hatt med med oss tre tiger instruktører i samspill med sportslig utvikler som har satt opp øktene. De har brukt god tid på å bli kjent med deltagere. De har utviklet seg over tid til å bli gode treningsledere og ser rommet godt. Samtidig tar de på seg å bidra med det som trengs også utenfor parketten. Det artigste er å se hvor god kontakt det blir mellom våre tiger instruktøer og spillere gjennom å være tett på hverandre over flere dager.  På Treningskampen til 2.div på Tirsdag kom det mange unge Utleira tigere for å se på.  Det har nok en sammenheng med at de begynner å bli godt kjent med flere av våre spillere på seniornivå. 

Aurora som jobber for tigerskolen fast hver uke hadde med seg Maria og Tuva fra 2.divisjon. De hadde full kontroll på all aktivitet. De fikk respekt for trenerrollen da både det å stå hele dagen og bruke stemmen istedetfor å skrive melding tar på i løpet av tre dager fra kl. 09 00 - 1630. 

Det som var litt ekstra gledelig i vinterferien var at det ble stinn brakke på J/G 15-16 sin treningsgruppe. Den aldersgruppa trenger like mange gode tilbud som de yngste i slike perioder.  J15/16 spillerene var tydelige på at de ville prøve seg mot G15/16 spillerene i kamp situasjoner. Det ble mix lag i alle spill sekvenser. Noe som fungerte veldig godt. Det ble høy stemning i alle kamper da gode dommere sørget for at temperaturen holdt seg stabilt høyt underveis i kampene.  Våre tiger instruktører lagde på siste dag en del kåringer underveis som f.eks MVP , fineste mål, beste Fair play spiller, beste målvakt med flere som ble lagt til som pluss mål eller minus mål etter kampslutt. 

Vi har mange regionale landsalgspillere i alderen 05/06 i Utleira som deltok alle tre dager. Alette, Emil, Amund og Eline var alle tre godt fornøyd med tilbudet i vinterferien. 

Mandag kom det som vanlig masse mat som skulle fylles inn i nede ved kiosken. Våre yngre spillere og trenere ville veldig gjerne hjelpe til med å fylle skapene når de hadde pause fra trening. 

Våre 12 -14 års spillere hadde samme økter og innhold som J/G 15 noe som er viktig for å skape en god flyt i utvikling over tid. De hadde stor innsats og lærevilje gjennom alle økter. Topp innsats på alle.  Godt å se at nabokluber som Nidelv og Freidig syns det er artig å være med på våre aktiviteter. 

Det har vært en fantastsik start på vinterferien med høy aktivitet og fine dager i Utleirahallen. Vi vil takke alle som deltok både som spillere, trenere, kiosk ansvarlig og ansatte i utleirahallen som er med å skaper gode og inkluderende rammer for barn og ungdom i vårt nærmiljø.Gratis-aktiviteter i Utleirahallen i vinterferien

Postet av Utleira IL den 21. Feb 2022

Påmelding på: https://www.superinvite.no/#/invitation/1e65040d77567934e4ffed55c656a3ccTiger håndball i vinterferien med 270 påmeldinger

Postet av Utleira IL den 20. Feb 2022

Det er veldig gøy å se at så mange har lyst å trene håndball i vinterferien.  Det at vi har tilbud for barn og ungdom er viktig.  En ungdom kan ha like mye nytte av litt avkobling i vinterferien som de minste.  Det blir fokus på teknikk og spill relatert trening for de minste . Samme gjelder for ungdommen, men de får også med litt fysisk trening i løpet av sine økter.  Det beste av alt er at alle får tilbudet gratis i sitt nærmiljø. Det er vi veldig stolte av å få til.  

Vi gleder oss til tre dager med høy aktivitet . 

Bilder fra høstferien . Spillere på landslag

Postet av Utleira IL den 17. Feb 2022

28. februar - 7. mars skal landslaget i futsal på treningssamling med kamper i Kroatia. Landslagstrener, Silvio Crisari og assistent, Kai Bardal, har tatt ut en tropp som inneholder fem spillere fra Utleira. Vi gratulerer spillerne med uttaket og ønsker lykke til på samlingen. 

Uttatte spillere fra Utleira er Simon Johansson, Sindre Welo, Oskar Andreassen, Andreas Økland og Erlend Vie.
Spillere på Team BDO

Postet av Utleira IL den 16. Feb 2022

Gutter og jenter født 2009 er inne i sitt første år med BDO- tiltak i regi av NFF Trøndelag. Etter både kartleggingstreninger, sonetreninger og en kampdag, er det nå tatt ut et lag bestående av 18 spillere fra vår krets. 

Utleira IL er representert på både gutte- og jentesiden. Maja Halvorsen, Mille Pedersen Angelvik, Theo Furu Burkeland og Jaran Leikvam Melum er alle blant de utvalgte som ble med videre. Nå venter treninger og kamper med Team BDO i månedene som kommer. Utleira IL gratulerer med uttaket, og håper det gir inspirasjon til videre arbeid på utviklingsveien.